Wyśmienita praca dr. Łukasza Tekieli traktująca o górnołyżyckim teatrze działań podczas wojny trzydziestoletniej, uzupełniająca dotychczasową lukę w literaturze tematu.
Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krystyna Matwijowskiego: — Przy ujęciu podjętej problematyki i kon­struowaniu pracy Autor nawiązał do najlepszych wzorów literatury polskiej, niemieckiej i angiel­skiej. Wprowadził do obiegu naukowego nieznane i niewykorzystane do tej pory źródła z zasobów archiwów polskich i niemieckich. Jego praca jest bardzo poważnym wkładem, zwłaszcza w aspek­cie militarnym, w pogłębienie stanu wiedzy nad dziejami Górnych Łużyc. Dr Tekiela godnie nawią­zuje do łużyckich studiów śp. Profesora Józefa Leszczyńskiego. Zakres tematyczny: organizacja wojska, organizacja wojska górnołużyckiego, geografia wojskowa Górnych Łużyc, działania wojenne na Górnych Łużycach w latach 1620?1645, finansowanie i utrzymanie wojska, logi­styczny wymiar wojny trzydziestoletniej, finansowanie i utrzymanie wojska w skali kraju, ziemi i miast.